....................مهرستان خانه‌ای برای آموزش تفریح یادگیری برنامه ریزی سواد مالی فرزندان شماست...........................

خانواده‌ محوری
خانۀ مادر و کودک مهرستان فضایی را فراهم می‌آورد تا والدین به‌جای سپردن تربیت کودک خود به دیگران، مهارت‌های لازم را در تربیت کودک خود به‌دست آورند
بیشتر بخوانیم ؛
حل مسئله
خانۀ مادر و کودک مهرستان تلاش می‌کند با استفاده از سازوکارهای مناسب مادران را در حل مسائل مربوط به تربیت فرزندان توانمند سازد و مهارت‌های حل مسئله را در آنان افزایش دهد.
بیشتر بخوانیم ؛
تفاوت های جنسیتی
خانۀ مادر و کودک مهرستان، ضمن توجه به ویژگی‌های مشترک پسران و دختران، نسبت به ویژگی‌های جنسیتی آنان و طرحی که خالق بی‌همتا برای هر یک در انداخته است، حساس است و جنسیت آنان را در فعالیت‌های خود لحاظ می‌کند.
بیشتر بخوانیم ؛
فضای تعاملی
ایجاد شبکه ارتباطی والدین با یکدیگر در خانۀ مادر و کودک مهرستان، این فرصت را فراهم می‌آورد که والدین، ایده‌های ذهنی خود را در ارتباط با تربیت کودکان با یکدیگر در میان گذاشته و با همکاری یکدیگر آن‌ها را به منصه ظهور برسانند.
بیشتر بخوانیم ؛
تربیت در بستر بازی
خانۀ مادر و کودک مهرستان، بازی را تنها روش تربیت کودک نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و محوری‌ترین روش برای تربیت کودک زیر شش سال می‌داند.
بیشتر بخوانیم ؛
Previous
Next
خانواده‌ محوری
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان فضاییءء را فراهم می‌آورد تا والدین به‌جای سپردن تربیت کئئودکءء خود به دیگئئران، مهارت‌های لازم را در تربیت کئئودکءء خود به‌دست آورند و ...
بیشتر بخوانیم ؛
حل مسئله
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان تلاش می‌کئئند با استفاده از سازوکئئارهایءء مناسب مادران را در حل مسائل مربوط به تربیت فرزندان توانمند سازد و مهارت‌های حل مسئله را در آنان افزایش دهد.
بیشتر بخوانیم ؛
تفاوت های جنسیتی
خانۀ مادر و کئئودکءء مهئئئرستان، ضمن توجه به ویژگئئی‌‌های مشترکءء پسران و دختران، نسبت به ویژگئئی‌های جنسیتی آنان و طرحیءء که خالق بی‌همتا برای هر یک در انداخته است، حساس است و...
بیشتر بخوانیم ؛
تربیت در بستر بازی
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان، بازی را تنها روش تربیت کئئودکءء نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و محوری‌ترین روش برای تربیت کئئودکءء زیر شش سال می‌داند.
بیشتر بخوانیم؛
فضای تعاملی
ایجاد شبکئئه ارتباطیءء والدین با یکئئدیگئئر در خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان، این فرصت را فراهم می‌آورد که والدین، ایده‌های ذهنیءءء خود را در ارتباط با تربیت کئئودکئئان با یکئئدیگئئر در میان گئئذاشته و...
بیشتر بخوانیم ؛
Previous
Next

جاده دلبستگی

جاده دلبستگی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

گزارش قایق کاغذی۱۴۰۰

قایق کاغذی برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

مدیر شعبه

بنده تفویضی هستم کارشناس مدریت تربیتی از دانشگاه آکسفورد

رسانه

لورم اپسیوم

روابط عمومی

لورم اپسیوم

خدمات

لورم ایپسوم

مدیر شعبه

بنده تفویضی هستم کارشناس مدریت تربیتی از دانشگاه آکسفورد

رسانه

لورم اپسیوم

روابط عمومی

لورم اپسیوم

خدمات

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم اپسیوم

مربی

لورم اپسیوم