درباره ما

ما در خانه مادر و کودک سعی داریم تا با استفاده از تجره مربیان و روش های بروز و نوآورانه در جهت رشد و تعلیم کودکان فعالیت کنیم و هر روز در این مسیر از کسب تجربه و تحقیق سیر نمیشویم .

همکاران

مدیر شعبه

رسانه

لورم اپسیوم

مسئول اجرایی

مشاور تربیتی

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم اپسیوم

مربی

لورم اپسیوم