فضای تعاملی

خانه مادر و کودک مهرستان در خلال شبکه‌های از روابط انسان شکل می گیرد در این شبکه انسانی والدین با کودکان ، والدین با یکدیگر و کودکان با یکدیگر در تعامل دائم و مستمر قرار می گیرند. از هم یاد میگیرند، به هم یاد می دهند و با هم رشد می کنند.
ایجاد شبکه ارتباطی والدین با یکدیگر در خانه مادر و کودک مهرستان، این فرصت را فراهم می آورد که والدین ایده های ذهنی خود را در ارتباط با تربیت کودکان با یکدیگر در میان گذاشته و با همکاری یکدیگر آنها را به منصه ظهور برساند