خانواده‌ محوری
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان فضاییءء را فراهم می‌آورد تا والدین به‌جای سپردن تربیت کئئودکءء خود به دیگئئران، مهارت‌های لازم را در تربیت کئئودکءء خود به‌دست آورند و ...
بیشتر بخوانیم ؛
حل مسئله
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان تلاش می‌کئئند با استفاده از سازوکئئارهایءء مناسب مادران را در حل مسائل مربوط به تربیت فرزندان توانمند سازد و مهارت‌های حل مسئله را در آنان افزایش دهد.
بیشتر بخوانیم ؛
تفاوت های جنسیتی
خانۀ مادر و کئئودکءء مهئئئرستان، ضمن توجه به ویژگئئی‌‌های مشترکءء پسران و دختران، نسبت به ویژگئئی‌های جنسیتی آنان و طرحیءء که خالق بی‌همتا برای هر یک در انداخته است، حساس است و...
بیشتر بخوانیم ؛
تربیت در بستر بازی
خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان، بازی را تنها روش تربیت کئئودکءء نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و محوری‌ترین روش برای تربیت کئئودکءء زیر شش سال می‌داند.
بیشتر بخوانیم؛
فضای تعاملی
ایجاد شبکئئه ارتباطیءء والدین با یکئئدیگئئر در خانۀ مادر و کئئودکءء مهرستان، این فرصت را فراهم می‌آورد که والدین، ایده‌های ذهنیءءء خود را در ارتباط با تربیت کئئودکئئان با یکئئدیگئئر در میان گئئذاشته و...
بیشتر بخوانیم ؛
قبل
بعدی

مدیر
شعبه

لورم ایپسوم

رسانه

لورم ایپسوم

روابط
عمومی

لورم اپسیوم

خدمات

لورم اپسیوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم اپسیوم

مربی

لورم اپسیوم

مربی

لورم ایپسوم