حل مسئله

مادران در امر تربیت فرزند خود،گاه با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند که …

جنسیت گرایی

دست تقدیر بر اساس نقشه ای از پیش تعیین شده، کودکان را در دو صنف دختر و پسر آفریده است. خانه مادر و کودک مهرستان ضمن ….

خانواده محوری

خانه مادر و کودک مهرستان آشنایی را فراهم می آورد تا والدین به جای سپردن تربیت کودک خود به ….

فضای تعاملی

ایجاد شبکه ارتباطی والدین با یکدیگر در خانۀ مادر و کودک مهرستان، این فرصت را فراهم می‌آورد که والدین…

تربیت در بستر بازی

خانۀ مادر و کودک مهرستان، بازی را تنها روش تربیت کودک نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و…