جنسیت گرایی

دست تقدیر بر اساس نقشه ای از پیش تعیین شده، کودکان را در دو صنف دختر و پسر آفریده است. خانه مادر و کودک مهرستان ضمن ….